Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialklasse

Målgruppe

Eleverne i Brovst Skoles specialpædagogiske tilbud har primært nedsatte kognitive evner i form af generelle indlæringsvanskeligheder (IQ 50-70), men ofte også nedsatte sproglige, motoriske, sociale og sansemæssige forudsætninger. De har grundliggende vanskeligheder med alle processer i forbindelse med læring og vanskeligheder med at forstå det, de oplever, især hvis det kræver abstrakt tænkning. Elevernes hukommelse er generelt udfordret, hvilket får betydning for udviklingen i deres læring.

Elevernes specialpædagogiske behov varierer, men overordnet har de behov for et trygt klassemiljø med accept af forskellighed, hvor der tages udgangspunkt i ressourcer og kompetencer samt omgivelser, der formår at give dem tro på egen evner. Endvidere er det kendetegnende, at eleverne har brug for, at der bliver arbejdet med kompenserende strategier. Det fordrer struktur og forudsigelighed, klare regler og tydelige voksne, gentagelser, meningsfulde aktiviteter, tilpassede krav, successikring, konkret sprog og kompenserende it.

Organisering

Klassetrin 0.-10. klasse, som aktuelt er organiseret i fire klasser:

 • 0.-3. klasse
 • 4.-6. klasse
 • 7.-8. klasse
 • 9.-10. klasse

Der er aktuelt mellem 8-11 elever i hver klasse. (Der er ofte to voksne i undervisningen.)

Udover undervisningstilbuddet er der også tilknyttet special-SFO for visiterede elever.

Elevernes placering i klasser sker altid med afsæt i en individuel vurdering, hvor følgende parametre indgår:

 • Elevens alder
 • Elevens kognitive niveau
 • Elevens faglige og sociale kompetencer
 • Gruppens samlede sammensætning

Hverdagen

For alle klasser gælder det, at hverdagen tager afsæt i en fast struktur, hvor der er fokus på at skabe tryghed og forudsigelighed for den enkelte elev. Alle klasser har således en overordnet struktur, hvor opstarten er tilrettelagt efter elevernes alder med bl.a. nyheder og bevægelse. Dagens program visualiseres og gennemgås, så alle ved, hvad dagen bringer. Arbejdstid visualiseres vha. time-timer.

Undervisningen veksler mellem fælles og individuelt tilrettelagte forløb. For at eleverne kan opretholde deres opmærksomhed, er der tilrettelagt flere skift i hvert modul. Gåture og anden bevægelse er en integreret del af dagligdagen.

Det tilstræbes, at specialklasserne, i det omfang det er muligt, også deltager i aktiviteter i relation til almenområdet i de klyngeområder de tilhører, herunder fx fællessamlinger, skolernes motionsdag, trivselsdag m.m.

Pædagogik/læringsforståelse

I Brovst Skoles specialpædagogiske tilbud tages der afsæt i en forståelse af, at den enkelte elev er unik og derfor skal mødes som sådan. Det betyder i praksis, at der i forhold til alle elever arbejdes med afsæt i en individuel undervisningsplan (IUP), hvor der er fokus på nærmeste faglige og sociale udviklingszone. Der tages således afsæt i en konstruktivistisk læringsforståelse, hvor anerkendelse er en meget central værdi.

I hverdagen er der et stort fokus på at den enkelte elev, udover at udvikle sig fagligt, også trives og udvikler sig socialt. Det ses således som en lige så væsentlig opgave at understøtte elevens sociale kompetencer.

Der tages afsæt i et fokus på det hele barn, hvor livsduelighed, både fagligt og socialt, er et nøglebegreb. Forståelsen af livsduelighed skal naturligvis ses i lyset af den enkelte elevs udviklingsfaser, hvorfor livsduelighed også er individuel.

Samarbejde med forældre

Forældrene er en ressource i forhold til elevens udvikling, og derfor sker arbejdet omkring det enkelte barn i et tæt samarbejde med forældrene. Det er vigtigt at være i en tæt dialog med forældrene.

I praksis foregår denne kommunikation både skriftligt og mundtligt på baggrund af individuelle aftaler mellem skole og hjem. Der holdes kontinuerligt møder mellem skole og hjem, herunder både møder hvor lærere, pædagoger, forældre og elever der deltagere, men også møder med deltagelse af ledelse og/eller eksterne samarbejdspartnere.

Samarbejde med eksterne parter

I hverdagen er der et tæt samarbejde med eksterne parter i forhold til Brovst Skoles specialpædagogiske tilbud som helhed, men også i forhold til enkelte elever. I hverdagen samarbejder vi fx med:

 • Psykolog v. PPR
 • Tale-/hørekonsulent v. PPR
 • UU-vejleder
 • Rådgivere fra familieafdelingen
 • Skolesundhedsplejerske
 • SSP